Giri. yapmad.n.z.

Kay.t .artlar. ve Kurallar.

Say.n ziyaretçi, Wiener Choriphäen sitesine ho. geldiniz. E.er buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yard.m bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nas.l çal..t... konusunda ayr.nt.l. bilgilere ula.abilirsiniz. E.er sitenin tüm olanaklar.ndan faydalanmak istiyorsan.z, kay.t yapt.rmay. dü.ünmelisiniz. Bunun için kay.t formunu kullanabilir ya da bu ba.lant.ya giderek kay.t i.lemi hakk.nda daha fazla bilgi alabilirsiniz. E.er önceden kay.t yapt.rd.ysan.z buradan giri. yapabilirsiniz.

Bu foruma kay.t yapt.rmak ve kullanmak tamamen ücretsizdir. A.a..da belirtilen kurallar. onayl.yorsan.z "Kabul Ediyorum" dü.mesine t.klay.n.z. Bu a.amadan sonra kay.t i.lemlerinizi yapabilirsiniz.

Wiener Choriphäen Yöneticiler ve Moderatörler her ne kadar istenmeyen mesajlar. silmek ya da düzenlemek için çal..sa da, tüm mesajlar. kontrol etmeleri imkâns.zd.r. Forumda yaz.lan tüm mesajlar, yazarlar.n kendi fikirlerini yans.tmaktad.r, Wiener Choriphäen sitesi sahipleri ve WoltLab GmbH (Burning Board geli.tiricileri) bu mesajlar.n içeri.i konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmezler.

Kay.t yapt.rarak, kaba, nezaketsiz, sayg.s.z içeri.e sahip ve (a..r.) politik görü.ler içeren ya da (sözlü) yasal bir suça neden olabilecek mesajlar göndermeyece.inizi kabul etmi. olursunuz.

Ayr.ca bu forumun yönetici ve moderatörleri herhangi bir nedenle hesab.n.z. düzenleme ve hatta silme hakk.n. sakl. tutarlar.

Wiener Choriphäen sitesinde keyifli vakit geçirmenizi dileriz!