Giri. yapmad.n.z.

Yard.m

Say.n ziyaretçi, Wiener Choriphäen sitesine ho. geldiniz. E.er buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yard.m bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nas.l çal..t... konusunda ayr.nt.l. bilgilere ula.abilirsiniz. E.er sitenin tüm olanaklar.ndan faydalanmak istiyorsan.z, kay.t yapt.rmay. dü.ünmelisiniz. Bunun için kay.t formunu kullanabilir ya da bu ba.lant.ya giderek kay.t i.lemi hakk.nda daha fazla bilgi alabilirsiniz. E.er önceden kay.t yapt.rd.ysan.z buradan giri. yapabilirsiniz.

Yard.m

.u an Wiener Choriphäen sitesinin yard.m sayfalar.n. görüntülüyorsunuz. A.a..daki yard.m ba.l.klar. bu sitenin sundu.u imkanlar. daha ayr.nt.l. bir .ekilde aç.klamaktad.r.

1. Genel Yard.m Yap.s.

Bu web sitesi, site kullan.m.n. basitle.tirmekte ve ayn. zamanda bu siteyi kullan.rken bir güven hissi uyand.rmakta, belirtilen ö.elerin kullan.m.yla (dü.meler, menüler ve semboller) temiz, basit ve net bir kullan.m yap.s. sa.lamaktad.r. Kullan.lan...

2. Kullan.c. hesab. (Profil)

Tüm özellikleri kullanabilmek için kendi kullan.c. hesab.n.zla kay.t yapt.rman.z gerekmektedir.

3. Üyeler

E.er siteye kay.t yapt.rd.ysan.z siz de üyelerden birisiniz demektir. Üyeler bölümünde bu sitenin di.er kay.tl. üyelerini ve onlar.n profillerini görebilirsiniz.

4. wcf.help.item.message

wcf.help.item.message.description

5. Arama

Her sayfan.n üst k.sm.nda yararl. bir arama alan. bulunmaktad.r. Bu arama kutusu i.levini o an gezdi.iniz sayfaya göre adapte etmektedir. Arama i.lemi o an gezdi.iniz bölüm için yap.l.r di.er bir ifadeyle e.er bir konu okuyorsan.z ve o esnada aramay....

6. Forum

A.a..daki bölümde forumun en önemli özellikleri hakk.nda ki bunlar konular, mesajlar, s.k kullan.lanlar, forumlar ve kategorilerdir k.sa bir bilgilendirme okuyacaks.n.z.

7. Özel Mesajlar

Sitenin di.er üyelerine özel mesaj (PM) gönderme - özel yoldan ileti.im kurman.n bir yoludur. Benzer i.levleri e-posta arac.n.zda da bulabilirsiniz. Mesaj.n önündeki simge mesaj.n durumu hakk.nda bilgi verir: Okunmu. Önceden bu mesaj....

8. Denetim

Yöneticiler gibi moderatörler de özel yetkilere sahiptir böylece di.er kullan.c.lar.n içeriklarini düzenleyebilir ve silebilirler. Denetimle ilgili i.levlerin kullan.labilmesi için taray.c.n.n JavaScript özelli.inin etkin olmas. gerekmektedir....