Giri. yapmad.n.z.

2.1. Kay.t ve giri.

Say.n ziyaretçi, Wiener Choriphäen sitesine ho. geldiniz. E.er buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yard.m bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nas.l çal..t... konusunda ayr.nt.l. bilgilere ula.abilirsiniz. E.er sitenin tüm olanaklar.ndan faydalanmak istiyorsan.z, kay.t yapt.rmay. dü.ünmelisiniz. Bunun için kay.t formunu kullanabilir ya da bu ba.lant.ya giderek kay.t i.lemi hakk.nda daha fazla bilgi alabilirsiniz. E.er önceden kay.t yapt.rd.ysan.z buradan giri. yapabilirsiniz.

2.1. Kay.t ve giri.

Kay.t

E.er bu sayfada kendi hesab.n.z. olu.turmak istiyorsan.z menüdeki Kay.t ba.lant.s.n. takip ediniz. Kay.t terms and conditions kabul ettikten sonra baz. ki.isel bilgiler girmeniz gerekecektir:

Captcha image

  1. Kullan.c. ad. - Giri. yaparken kullanaca..n.z isim budur. Kullan.c. adlar. benzersizdir e.er bu ad daha önceden al.nm..sa yeni birtane alman.z gerekmektedir.
  2. .ifre - Lütfen güvenli bir .ifre seçin ve s.k aral.klarla de.i.tirmeye çal...n.
  3. E-posta adresi - E-posta adresiniz de benzersiz olmal.d.r.

Di.er baz. alanlar.n da doldurulmas. gerekmektedir. Güvenlik kodu sayfay. zararl. yaz.l.m (spam) robotlar.na kar.. korur . Resimde gördü.ünüz harfleri ili.kili metin alan.na yazman.z gerekmetedir. E.er resmi okumakta s.k.nt. çekiyorsan.z büyültebilir ya da yeni bir tane olu.turabilirsiniz. E.er bu a.amay. geçemiyorsan.z site yöneticisi ile görü.meniz gerekebilir.

Giri.

Giri. penceresi

Bir kullan.c. hesab.n.z varsa sayfaya giri. yapabilirsiniz. Menüdeki Giri. seçene.ine t.klay.n ve kullan.c. ad.n.z. ile .ifrenizi girin. E.er .ifrenizi unutmu.san.z Kay.p .ifre i.levini kullanabilirsiniz. Bu durumda ya kullan.c. ad.n.z. ya da e-posta adresinizi girmeniz istenecektir. E.er hesab.n.z henüz etkinle.rilmediyse giri. sayfas.na gitmeniz gerekecektir.