Giri. yapmad.n.z.

7. Özel Mesajlar

Say.n ziyaretçi, Wiener Choriphäen sitesine ho. geldiniz. E.er buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yard.m bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nas.l çal..t... konusunda ayr.nt.l. bilgilere ula.abilirsiniz. E.er sitenin tüm olanaklar.ndan faydalanmak istiyorsan.z, kay.t yapt.rmay. dü.ünmelisiniz. Bunun için kay.t formunu kullanabilir ya da bu ba.lant.ya giderek kay.t i.lemi hakk.nda daha fazla bilgi alabilirsiniz. E.er önceden kay.t yapt.rd.ysan.z buradan giri. yapabilirsiniz.

7. Özel Mesajlar

Özel Mesajlar

Sitenin di.er üyelerine özel mesaj (PM) gönderme - özel yoldan ileti.im kurman.n bir yoludur. Benzer i.levleri e-posta arac.n.zda da bulabilirsiniz. Mesaj.n önündeki simge mesaj.n durumu hakk.nda bilgi verir:

 • Okunmu.

  Önceden bu mesaj. okudunuz.

 • Okunmam..

  Bu mesaj henüz taraf.n.zdan okunmad.. Ayr.ca bunu kal.n bir ba.l.kla görebilirsiniz. Mesaj simgesine çift t.klama mesaj. okundu olarak i.aretleyecektir.

 • Cevaplanm..

  Bu mesaj. önceden cevaplad.n.z.

 • Yönlendirilmi.

  Bu mesaj. yönlendirdiniz.

Sizin klasörleriniz

Kurallar.n tan.mlanmas.

Mesajlar.n.z. yönetmek için klasörler olu.turabilirsiniz. Farkl. renkler seçebilirsiniz.

Kurallar

Kural olu.turmak özel mesaj kullan.m.n. daha konforlu hale sokar.Gelen mesajlara ne olaca..n. tan.mlayabilirsiniz. Bir durum ayarlay.n - örn: Gönderenin belli bir ad.n.n olmas. - ve bu durum kar..s.nda yap.lacak olan i.lemi ayarlay.n - örn: mesaj. belli bir klasöre ta...

« 6. Forum

8. Denetim »