Giri. yapmad.n.z.

8. Denetim

Say.n ziyaretçi, Wiener Choriphäen sitesine ho. geldiniz. E.er buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yard.m bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nas.l çal..t... konusunda ayr.nt.l. bilgilere ula.abilirsiniz. E.er sitenin tüm olanaklar.ndan faydalanmak istiyorsan.z, kay.t yapt.rmay. dü.ünmelisiniz. Bunun için kay.t formunu kullanabilir ya da bu ba.lant.ya giderek kay.t i.lemi hakk.nda daha fazla bilgi alabilirsiniz. E.er önceden kay.t yapt.rd.ysan.z buradan giri. yapabilirsiniz.

8. Denetim

Yöneticiler gibi moderatörler de özel yetkilere sahiptir böylece di.er kullan.c.lar.n içeriklarini düzenleyebilir ve silebilirler. Denetimle ilgili i.levlerin kullan.labilmesi için taray.c.n.n JavaScript özelli.inin etkin olmas. gerekmektedir. Profili Düzenle » Denetim al.ntda denetimle ilgili bir gözden geçirme bulacaks.n.z. Denetim seçenekleri a.a..da gösterilmi.tir.