Giri. yapmad.n.z.

3. Üyeler

Say.n ziyaretçi, Wiener Choriphäen sitesine ho. geldiniz. E.er buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yard.m bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nas.l çal..t... konusunda ayr.nt.l. bilgilere ula.abilirsiniz. E.er sitenin tüm olanaklar.ndan faydalanmak istiyorsan.z, kay.t yapt.rmay. dü.ünmelisiniz. Bunun için kay.t formunu kullanabilir ya da bu ba.lant.ya giderek kay.t i.lemi hakk.nda daha fazla bilgi alabilirsiniz. E.er önceden kay.t yapt.rd.ysan.z buradan giri. yapabilirsiniz.

3. Üyeler

E.er siteye kay.t yapt.rd.ysan.z siz de üyelerden birisiniz demektir. Üyeler bölümünde bu sitenin di.er kay.tl. üyelerini ve onlar.n profillerini görebilirsiniz.

3.1. Üye listesi ve arama

Üye listesi tüm üyeleri farkl. ölçütlere göre s.ralayarak görüntüler. Ba.l.k sütununa t.klayarak bu s.ralamay. de.i.tirebilirsiniz. Listeyi ilk hafte göre süzgeçten geçirebilirsiniz. Listenin alt.n. ise di.er sayfay. gezmek için kullanabilirsiniz...